ALGEMENE INFORMATIE

PRIVACY STATEMENT 

 

Wie is Beheermaatschappij H. Knol BV.

Beheermaatschappij H. Knol bv heeft als kernactiviteit het adviseren over bouwkundige zaken en het verhuren van onroerend goed.

Daarnaast verzorgt Beheermaatschappij H. Knol bv onder de naam Krijnen Consultancy administratieve werkzaamheden voor derden

Bij deze dienstverlening aan klanten worden persoonsgegevens verwerkt.

 

U kunt ons bereiken: 

- Telefoon:    • 0162-470846
- E-mail:         • info@hknolbeheer.nl-
- Website:    • www.hknolbeheer.nl
- Adres:           • Meerpaal 14c, 4904 SK Oosterhout- 

WAAROM DIT STATEMENT?
Beheermaatschappij H. Knol bv is ervoor verantwoordelijk om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Hierbij wordt voldaan aan de eisen van de privacyregelgeving. Voor u als relatie is het belangrijk te weten welke soorten gegevens worden verwerkt, de doelen voor de verwerking, met wie de gegevens gedeeld worden en welke rechten u heeft ten aanzien van uw gegevens. In dit Privacy-statement wordt u hierover geïnformeerd. Hebt u vragen na het lezen van dit document? Schroom niet om contact op te nemen. 

SOORTEN GEGEVENS 

1.1 De volgende persoonsgegevens worden verwerkt: 

- contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres; 

- leeftijd, geslacht, burgerlijke staat;
- gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs

- gegevens met betrekking tot boekingen bij externe verhuurorganisaties

- gegevens over credit kaarten

 

DOELEN VAN DE VERWERKING VAN GEGEVENS 
1.2 Uw persoonsgegevens worden verwerkt om o.a. de volgende activiteiten uit te kunnen voeren: 
- het verhuren van onroerend goed

- het innen van huurpenningen en/of borgstellingen

- het uitvoeren van bouwkundige advies opdrachten

- het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten

- het voldoen aan wettelijke verplichtingen

RECHTSGRONDEN VOOR VERWERKING VAN GEGEVENS 
1.3 De grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn: 
- het uitvoeren van een overeenkomst voor verhuur van onroerend goed

- het uitvoeren van administratieve werkzaamheden voor derden

- het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust.

 


OPSLAG EN BEWAARTERMIJN VAN PERSOONSGEGEVENS 
1.4 Uw persoonsgegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard. 
1.5 Als de relatie of overeenkomst eindigt, worden de gegevens aangaande de credit kaart binnen

14 dagen verwijderd uit onze administratie en de resterende gegevens bewaard gedurende de wettelijke bewaartermijnen die hiervoor gelden.

 

INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR 
1.6  U hebt specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u contact opnemen met de compliance officers.
1.7  Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen: 

- de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt; 
- inzage in de verwerkte persoonsgegevens; 
- bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens; 
- aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt; 
- beperking van uw persoonsgegevens;

- verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens; 
- overleg met de compliance officers H. Knol en/of L. Krijnen te bereiken via 0162-470846

- vragen over de inhoud van dit Privacy statement.

1.8 Let op: het kan zijn dat uw verzoek niet in alle gevallen kan worden voldaan. Dit wordt uiteraard met redenen gemotiveerd. 

BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS 

1.9 Er zijn adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. 

VERSTREKKEN VAN GEGEVENS AAN DERDEN 
1.10 Uw persoonsgegevens worden niet zomaar verstrekt aan derden tenzij hier toestemming voor is gegeven. Andere gronden zijn; wettelijke verplichting, een rechterlijke uitspraak, of indien de verstrekking ten dienste staat van de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.


1.11 Externe partijen die de persoonsgegevens onder de verantwoordelijkheid van Beheermaatschappij H. Knol verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die met hen zijn afgesproken. Dit wordt vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. 

WIJZIGINGEN VAN DE PRIVACY STATEMENT 
1.12 Het kan voorkomen dat dit Privacy statement in de toekomst wijzigt. Op de website vindt u steeds het meest actuele statement.

KLACHTRECHT 
1.13 Bent u het niet eens met de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt? Neem dan in ieder geval contact op met H. Knol en / of L. Krijnen.
1.14 U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

VOORZIENINGEN

@ 2020 BEHEERMAATSCHAPPIJ H. KNOL

KANTOOR MEERPAAL

OOSTERHOUT